Bài đăng

Sự phát triển của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam đương đại

Công chức trong nền kinh tế thị trường : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Hình ảnh
Khái quát về vị trí, vai trò, đặc điểm và thực trạng hoạt động của công chức trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về công chức trong nền kinh tế thị trường, làm rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công chức đồng thời chỉ r (...)
Electronic Resources.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50889

Giáo trình luật hình sự quốc tế

Hình ảnh

Kỷ luật lao động và trách nhiệm kỷ luật lao động trong pháp luật Việt Nam

Hình ảnh

Pháp luật về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam

Hình ảnh

Đất nước, con người và văn minh Việt Nam thời cổ

Hình ảnh